Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie tovaru a uplatnenia nárokov zo záruky uplatnenej spotrebiteľom. Na všetky výrobky zakúpené spotrebiteľom je poskytovaná záručná lehota podľa zákona.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok. Tento reklamačný poriadok je v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, (ďalej len OZ) a zákon č. 634/1992 Zb., zákon o ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie tovaru a uplatnenia nárokov zo záruky uplatnenej kupujúcim - spotrebiteľom. Ak je kupujúci podnikateľ, záruka nie je poskytovaná, rozpor s kúpnou zmluvou sa riadi podľa príslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., OZ, predovšetkým ustanovením § 2079 a nasledujúcimi.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie, v ktorých sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí v súlade s kúpnou zmluvou, predovšetkým, že je bez vád. Pokiaľ nie je vec pri prevzatí v súlade s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na základe ustanovenia § 2106 OZ na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je taký postup možný (nedá sa splniť požiadavok kupujúceho) môže kupujúci požadovať primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť.

VÝMENA ALEBO VRÁTENIE TOVARU A PLATBY

Pokiaľ kupujúci obdržal od predávajúceho iný výrobok alebo tovar, než si objednal (neúmyselná výmena pri balení výrobku), alebo obdržal vadný výrobok, bude po odoslaní tohto nepoužitého, nepoškodeného výrobku v pôvodnom obale spolu s kópiou alebo originálnym dodacím listom späť predávajúcemu bezplatne poslaný výrobok správny (resp. nezávadný).

Predávajúci umožňuje kupujúcemu odstúpiť od zmluvy prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný tovar zabaliť a poslať prostredníctvom služby Zásilkovna na túto adresu. Pri posielaní naspäť je kupujúci povinný vybrať vhodný obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru pri preprave. Vrátenie tovaru predávajúci prijíma 30 dní od zakúpenia produktu kupujúcim. Predávajúci prevádza platbu na bankový účet a kupujúci ju môže očakávať do siedmich dní od odstúpenia od zmluvy.

Tento reklamačný poriadok je platný od 16. 5. 2014 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.