Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.joga-obchod.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho.

DÔLEŽITÉ ÚDAJE

IČ: 71531165

DIČ: CZ7159022684

Kontaktná adresa: Praha 8, Poděbradova 699, 182 00

Telefón: +420 739 83 44 30

E-mail: info@yogashop.cz

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.joga-obchod.sk Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Ing. Jana Smažíková, so sídlom Praha 8, Poděbradova 699, PSČ 182 00, IČ 71531165, DIČ CZ7159022684, na strane jednej (ďalej ako „predávajúci“), a kupujúceho, na strane druhej (ďalej ako „kupujúci“). Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadi sa obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 634/1992 Sb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadi sa vzťahmi obchodnými podmienkami neupravené občianskym zákonníkom č. 89/2012 Sb.

Podaním záväznej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami ako i s Reklamačným poriadkom a že s obomi dokumentmi súhlasí. Kupujúci je zároveň dostatočne informovaný pred odoslaním objednávky o možnosti zoznámiť sa s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

VYMEDZENIE POJMOV

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, príp. iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci.

Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby za iným účelom ako na podnikanie s týmito výrobkami alebo službami.

Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu kupujúcim s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

OZNÁMENIA PODĽA USTANOVENÍ § 1820 A NASLEDUJÚCICH OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA

Predávajúci dáva na vedomie, že

a) náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby,

b) požaduje úhradu kúpnej ceny pred prevzatím plnenia kupujúcim, ak kupujúci v objednávke nevybral možnosť úhrady na dobierku,

c) ceny tovaru a služieb sú na webe predávajúceho https://www.joga-obchod.sk uvádzané vrátane DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru alebo služby sa líšia podľa zvolenej metódy a poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady;

d) v prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť (ak nie je uvedené inak), a to v lehote 14 dní, ktorá beží, ak sa jedná o

1) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

2) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru,

e) kupujúci - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

1) o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

2) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa želania kupujúceho,

3) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, rovnako ako i tovar, ktorý bolo po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

4) o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

5) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

f) v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru, ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, náklady na vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou,

g) kupujúci – spotrebiteľ má povinnosť uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ich plnenie už začalo.

OBJEDNÁVKA

Objednávka kupujúceho je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Odoslaním záväzného súhlasu predávajúceho s objednávkou je kúpna zmluva uzatvorená. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a môže sa s nimi zoznámiť.

Všetky ceny sú konečné a vrátane DPH, ak nie je uvedené inak. Predávajúci je platca DPH.

SPÔSOB PLATBY A DODACIE PODMIENKY

Možnosti platby za objednávku sú nasledujúce:

  • platobnou kartou pri objednávke
  • bankovým prevodom na účet: CZ36 2010 0000 0024 0032 739
  • platba na dobierku – DPD cena 1,17 EUR
  • platba na dobierku – Packeta cena 1,17 EUR

Ak je za tovar platené prevodom, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v termíne do 7 dní od zaslania objednávky. Zaplatením sa rozumie pripísanie čiastky kúpnej ceny na účet predávajúceho. V prípade, že do 7. dňa od zaslania objednávky pri platbe prevodom nebude na účet predávajúceho pripísaná celá čiastky kúpnej ceny, má sa za to, že kupujúci od zmluvy odstúpil. Prípadné predĺženie s platbou je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu mailom na info@yogashop.cz alebo telefonicky na +420 739 83 44 30, a to pre prípad zabránenia účinku odstúpenia podľa predchádzajúcej vety. Pri zadávaní platby používajte ako variabilný symbol číslo objednávky!

V prípade platného uzatvorenia kúpnej zmluvy bude objednaný tovar kupujúcemu odoslaný predávajúcim do 10 dní od doručenia objednávky predávajúcemu, a to za podmienky, že pri zvolení úhrady kúpnej ceny bankovým prevodom, bude celá čiastka kúpnej ceny pripísaná na účet predávajúceho. V prípade, že objednaný tovar nie je možné odoslať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti okamžite informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania alebo ponúkne náhradu výrobku, porovnateľného s pôvodným. V tomto prípade si však predávajúci musí vyžiadať odsúhlasenie kupujúceho a kupujúci má v prípade nesúhlasu právo na odstúpenie od zmluvy.

Tovar je dodávaný prostredníctvom spoločností Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., Modletice 135, 251 01, Říčany u Prahy, IČ: 61329266 (ďalej ako „DPD“) a Zásilkovna s.r.o., Praha - Libeň, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00, IČO:28408306 (ďalej ako „Zásilkovna“). Dodanie tovaru je obmedzené na územie ČR a SR, prípadne po predchádzajúcej výslovnej dohode predávajúceho s kupujúcim i mimo územie ČR a SR, a to za zvlášť dohodnutých podmienok.

EXPEDIČNÉ NÁKLADY

Na doručenie tovaru využíva predávajúci služby spoločností DPD a Zásilkovny. Cena poštovného a balného je na územie Slovenskej republiky 9,77 EUR v prípade DPD a 3,71 EUR v prípade Zásilkovny. Tento poplatok je už započítaný v konečnej cene tovaru pri objednávke. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zasiela predávajúci znovu len na výslovné vyžiadanie kupujúceho.

PREVZATIE TOVARU

Svojím podpisom prepravcovi pri prevzatí zásielky kupujúci potvrdzuje, že zásielku prevzal v poriadku, nepoškodenú, čo vyplýva z prepravného dokladu. Prípadné vonkajšie poškodenie zásielky či s tým súvisiace poškodenie samotného tovaru spôsobené prepravou, je teda nutné reklamovať v okamžiku prevzatia u prepravcu a prípadne takúto zásielku z tohto dôvodu vôbec neprijímať. Na neskoršie reklamácie z dôvodu vzniknutej škody pri preprave sa bude nahliadať na základe podpísaného prepravného dokladu, ktorý je možné považovať za dôkaz o bezchybnosti vonkajšieho stavu zásielky. Pri preberaní objednaného tovaru je nutné sa presvedčiť, či nie je dodaná zásielka alebo jej časť – predovšetkým jej pôvodný obal – neprimerane mechanicky poškodená (napr. neprirodzene zdeformovaná krabica, prehnutý kartónový obal, pretrhnutý igelitový obal, atď.) V prípade neprevzatia tovaru sa kupujúci zaväzuje predávajúceho okamžite kontaktovať, aby mohlo prísť k prípadnému vyriešeniu závady v čo najkratšej dobe.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci, prevádzkovateľ internetového obchodu Joga-obchod.sk, prehlasuje a zaväzuje sa, že všetky údaje osobnej povahy, ktoré získa od svojich zákazníkov, nebude zdieľať s tretími osobami a bude ich využívať výlučne pre svoju potrebu súvisiacu s dodávkou tovaru. Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci súhlas so spracovaním svojich poskytnutých osobných údajov. Takto získané údaje sú archivované po dobu v súlade s príslušnými ustanoveniami právneho poriadku ČR, predovšetkým v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Ak by ich predávajúci použil pre svoju ponuku obchodu a služieb, má subjekt údajov (kupujúci) právo písomne odvolať svoj súhlas s používaním svojich osobných údajov k tomuto účelu.

STORNO OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť prevodom na účet, ktorý kupujúci uvedie, príp. inou vhodnou formou. V prípade, že zákazník vyplní chybné alebo neúplné kontaktné údaje pri objednávke, má sa za to, že kúpna zmluva nebola uzavretá.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, ktorá beží, ak ide o

1) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

2) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodania viacerých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

Predávajúci umožňuje kupujúcemu odstúpiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach predávajúceho.

Odstúpiť je možné prostredníctvom doporučeného listu, a to na vyššie uvedenej adrese predávajúceho.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zašle alebo predá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal a to na svoje náklady.

Tovar kupujúci vráti úplný, nepoškodený, čistý a ak je to možné aj spolu s obalom, v ktorom bol zabalený, v stave a hodnote, v akej tovar prevzal.

Kupujúci zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako bolo s ohľadom na povahu a vlastnosti tovaru nutné.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to prevodom na účet, ktorý kupujúci uvedie.

Predávajúci nie je povinný vrátiť akékoľvek prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci tovar predávajúcemu predá alebo preukáže, že tovar odoslal na adresu predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy v ostatných prípadoch

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v takom stave, v akom ju dostal. To neplatí v prípade, ak došlo k zmene stavu veci alebo tovaru v dôsledku prehliadky za účelom zistenia závady tovaru alebo veci.

Ak neoznámi kupujúci závadu veci včas, vzdáva sa práva na odstúpenie od zmluvy.

Puncovní značky

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné odo dňa 16. 5. 2014.Upozornenie: Naspäť prijímame len kompletný, nepoškodený a čistý tovar, na ktorom nie sú žiadne známky používania (napr. chĺpky od domácich miláčikov, škrabance na jogových podložkách, a pod.). Pri reklamácii podložky Manduka je nutné zaslať i informačný obal (popis k podložke, váha, rozmery atď.), ktorý je okolo podložky. Týmto potvrdzujem, že tovar odosielam v 100%-nom stave, tak ako som ho prevzal.