Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 30 dní, ktorá beží, ak ide o

1) kúpnu zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,
2) zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.


Predávajúci umožňuje kupujúcemu odstúpiť prostredníctvom vyplnenia a odoslania vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy na internetových stránkach predávajúceho.
Odstúpiť je možné i prostredníctvom doporučeného listu, a to na vyššie uvedenej adrese predávajúceho.
Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo predá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal, a to na svoje náklady.
Tovar kupujúci vráti úplný, nepoškodený, čistý, a ak je to možné i vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
Kupujúci zodpovedá predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, ako je s ohľadom na povahu a vlastnosti tovaru nutné.
Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to prevodom na účet, ktorý kupujúci uvedie.
Predávajúci nie je povinný vrátiť akékoľvek prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci tovar predávajúcemu predá alebo preukáže, že tovar odoslal na adresu predávajúceho.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY V OSTATNÝCH PRÍPADOCH

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju obdržal. To neplatí v prípade, kedy došlo k zmene stavu veci či tovaru v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady na tovare či veci.
Ak neoznámil kupujúci vadu veci včas, zaniká právo odstúpenia od zmluvy.