Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľom zodpovedným za internetový obchod Yogashop a Joga-obchod v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a čl. 4 odst. 7 GDPR je: Ing. Jana Smažíková, so sídlom Praha 8, Poděbradova 699, PSČ 182 00, IČ 71531165, DIČ CZ7159022684, e-mail: info@yogashop.cz, tel. číslo: +420 739 834 430 (ďalej len: „my“ vrátane všetkých vyskloňovaných tvarov).

Prevádzkovateľ prehlasuje, že zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje zákazníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Údaje poskytnuté zákazníkom využíva prevádzkovateľ na také účely, akými sú napr. odpovede na podnety, úpravy budúcich objednávok zákazníka, zlepšovanie obchodnej činnosti prevádzkovateľa a komunikácie so zákazníkom.

Prevádzkovateľ používa osobné údaje zákazníka len v medziach stanovených zákonom a na základe súhlasu zákazníka. Súhlas alebo jednotlivé vyjadrenia súhlasu je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom oznámenia o odvolaní zaslaného poštou alebo e-mailom na kontakty uvedené vyššie.

Osobné údaje sú informácie o osobných alebo faktických okolnostiach identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (čl. 4 odst. 1 GDPR). Prevádzkovateľ primárne spracováva údaje získané priamo od zákazníka. Jedná sa o údaje, ktoré zákazník poskytuje v rámci spracovania objednávok. Predávanie údajov prebieha v šifrovanej podobne pomocou protokolu SSL. Do tejto kategórie nespadajú štatistické údaje, ktoré nie je možné priamo spojiť s osobou zákazníka a ktoré prevádzkovateľ zhromažďuje napríklad vtedy, keď dôjde k návšteve e-shopu.

MOŽNOSTI ZÁKAZNÍKA

Podľa zákona o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenie o ochrane osobných údajov je zákazník oprávnený vyjadriť nesúhlas so spracovaním osobných údajov, požadovať opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania údajov týkajúcich sa zákazníka a kedykoľvek odvolať súhlas, bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. V prípade automatizovaného spracovania osobných údajov, ktoré je založené na udelenom súhlase alebo na uzatvorenej zmluve, je prevádzkovateľ povinný na požiadanie zákazníka predať zákazníkovi všetky spracované údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Zákazník má tiež právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa daného zákazníka.

Nesúhlas s tým, aby prevádzkovateľ zhromažďoval, spracovával alebo používal údaje o zákazníkovi podľa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov, či už ako celku alebo časti, je treba zaslať e-mailom alebo listom na vyššie uvedenú adresu.

Osobné údaje zákazníka budú na jeho žiadosť odstránené, ak to nevylučujú zákonné povinnosti uchovania dát, ak údaje už nie sú vyžadované z dôvodu plnenia účelu uloženia alebo ak ich uloženie nie je povolené z iných právnych dôvodov. To sa však netýka údajov nutných na spracovanie objednávky a údajov o objednávke, ktoré musia byť archivované z daňových dôvodov.

ÚČET ZÁKAZNÍKA

V prípade registrácie vytvorenia zákazníckeho účtu budú ukladané údaje účtu (titul, meno, adresa, telefónne číslo, e-mail) a údaje z objednávky v účte zákazníka chránené priamym heslom. Tieto údaje sú uložené a používané za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a prevádzkovateľom pri vytvorení účtu zákazníka (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Zákazník môže zaslaním e-mailu alebo listu na vyššie uvedenú adresu požiadať, aby údaje účtu zákazníka, s výnimkou údajov nutných na vybavenie prípadnej reklamácie, boli vymazané.

ZDELENIE DORUČOVACEJ ADRESY, TELEFONNÉHO ČÍSLA A E-MAILU ZÁKAZNÍKA DOPRAVCOVI

V prípade doručenia poštovou zásielkou predá prevádzkovateľ spoločnosti

  • Zásilkovna (Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 248/1a, Praha 9 – Libeň, 190 00, ČO: 28408306, DIČ: CZ28408306, Spoločnosť zapísaná v OR, vedený Mestským súdom v Prahe oddiel C, vložka 139387)
  • Packeta Courier Service s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 35825456, DIČ: 22020225515, Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I. odd: s.r.o., vložka číslo: 25438/B
  • DPD (Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Říčany u Prahy – Modletice 135, 25101, IČ: 47114983, C 52346 vedená Mestským súdom v Prahe)

telefónne číslo zákazníka, e-mail zákazníka a doručovaciu adresu poskytnutú v rámci objednávky (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Dopravca použije telefónne číslo zákazníka a e-mail výhradne v súvislosti s prepravou balíkov, aby zákazníka informovala o doručení objednávky alebo očakávanom čase doručenia balíka.

SPOLUPRÁCA SO SPRACOVATEĽMI

Na zlepšení kvality služieb prevádzkovateľ spolupracuje so spracovateľmi, ktorým môžu byť údaje zákazníka sprístupnené. Ku sprístupneniu dochádza výhradne v súvislosti so službami e-shopu a len v nevyhnutnom rozsahu.

Týmito spracovateľmi sú:

Google Czech Republic, s. r. o., so sídlom Stroupežnického 3191/17, Praha 5, 150 00, IČ: 27604977, vedená Mestským súdom v Prahe, vložka C 118342
Greendot, s. r. o., so sídlom Žitná 608/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03243150, vedená Mestským súdom v Prahe, vložka C 229085.

Nikomu ďalšiemu osobné údaje bez výslovného súhlasu zákazníka prevádzkovateľ neposkytuje.

ZASIELANIE NEWSLETTERA

Za účelom informovania zákazníka o aktuálnych ponukách a zľavách spracováva prevádzkovateľ meno, titul a e-mailovú adresu zákazníka na základe súhlasu, ktorý prevádzkovateľovi poskytuje prostredníctvom prihlásenia sa k odberu newslettera a ktorý je možné kedykoľvek odvolať. Viac informácií nájdete tu.